TESTIRAJTE SE!

Generalna — Autor patos @ 02:44

 

 

Evo lepe prilike da se virtuelno vratite na trenutak u školsku klupu. Nudim vam 20-minutni test iz (pre)poznavanja antičke filozofije, rađen prošle godine. Uđite, zauzmite svoja mesta, ispraznite klupe (dozvoljen je samo miš i tastatura). Molim vas nemojte žvrljati po klupi i odbacite čak i pomisao na puškice, jer ja visoko sedim, a ko visoko sedi - daleko vidi (ili nisko pada). Ako ste svi prisutni, možete početi sa radom. Ispravni odgovori i ključ ocenjivanja nalazi se iza testa, tako da možete sami sebe proceniti. Pa, izvolite:

 

1. Problemima saznanja (uslovima, izvorima, mogućnostima, granicama, ... ) bavi se            filozofska disciplina:

    1) aksiologija,

    2) logika,

    3) gnoseologija,

    4) etika.

2. Filozofi "Milećani" su:

    1) Empedokle, Anaksagora, Anaksimen,

    2) Tales, Pitagora, Anaksimandar,

    3) Parmenid, Anaksagora, Demokrit,

    4) Anaksimandar, Tales, Anaksimen.

3. "Apeiron" (neograničeno, bezgranično) je počelo (arche) kod:

    1) Anaksimandra,

    2) Anaksagore,

    3) Anaksimena,

    4) Aristotela.

4. "Čovek je mera svih stvari, onih koje jesu da jesu, a onih koje nisu da nisu" (HOMO        MENSURA) - izrekao je:

    1) Gorgija,

    2) Protagora,

    3) Hipija,

    4) Prodik.

5. Sokratovo najvažnije delo je:

    1) "Zakoni",

    2) "O duši",

    3) "O vrlini",

    4) "O prirodi".

6. Jedno od navedenih dela ne pripada Aristotelu:

    1) "Retorika",

    2) "Ekonomika",

    3) "Politika",

    4) "Organon".

7. Jedno od navedenih dela ne pripada Platonu:

    1) "Parmenid",

    2) "Gorgija",

    3) "Fedon",

    4) "Zenon".

8. "Isto je misliti i biti", prvi proklamuje:

    1) Anaksagora,

    2) Parmenid,

    3) Heraklit,

    4) Ksenofan.

9. Koje su kardinalne vrline prema Platonu?

 

 

10.Platon određuje boga kao:

    1) Arhitektona,

    2) Parusiju,

    3) Demijurga,

    4) Ideju.

11.Jedan od navedenih pojmova ne pripada Aristotelovoj teoriji uzroka:

    1) causa intellectualis,

    2) causa finalis,

    3) causa materialis,

    4) causa efficiens.

12.Navedi pet načina (delova razumskog dela duše) kojima duša, po Aristotelu,                  spoznaje istinu:  

 

 

13."Eneade" su najznačajnije delo:

    1) Porfirija,

    2) Plotina,

    3) Epikura,

    4) Cicerona.

14.Osnivač stoičke škole bio je:

    1) Zenon,

    2) Parmenid,

    3) Epikur,

    4) Pitagora.

15.Čuvena Sokratova metoda obuhvata:

    1) alegoriju i propedeutiku,

    2) ironiju i majeutiku,

    3) analogiju i dijalektiku,

    4) ironiju i etiku.

16.Filozofska škola koju je osnovao u Atini Platon, zvala se:

    1) Gimnasion,

    2) Akademia,

    3) Likej,

    4) Epistemia.

17."Prva filozofija" kod Aristotela označena je i kao:

    1) Ontologija,

    2) Psihologija,

    3) Pneumologija,

    4) Teologija.

18.Navedi staleže Platonove idealne države i odgovarajuće im vrline:

   

 

19."Aporije" su:

    1) Kategorijalni odnosi supstancije i akcidencija,

    2) Empedoklove postavke o četvorostrukom korenu prirode,

    3) Zenonovi dokazi protiv kretanja i mnoštva,

    4) Platonove kardinalne vrline.

20.Navedi i ukratko objasni Aristotelov pojam boga:

 

 

 

 

Rešenja: 

1) - 3

2) - 4

3) - 1

4) - 2

5) - trik pitanje, Sokrat ništa nije pisao, tako da ovde ništa ne treba odabrati!

6) - 2

7) - 4

8) - 2

9) - mudrost, hrabrost, umerenost i pravičnost.

10) - 3

11) - 1

12) episteme, nus, sofia, fronezis, tehne (znanje/dokazna moć, um, mudrost, razboritost,         veština/umeće).

13) - 2

14) - 1

15) - 2

16) - 2

17) - 4

18) vladari - mudrost, branioci - hrabrost, hranioci - umerenost.

19) - 3

20) noesis noeseos (mišljenje mišljenja) i nepokretni pokretač + kratko objašnjenje. 

 

 

Ključ ocenjivanja: 

svaki tačan odgovor - 1 poen,

svaki netačan odgovor - -1 (negativan) poen.

 

0-9     =    1    Cool    

10-12 =    2    Innocent

13-15 =    3    Embarassed

16-18 =    4    Yell

19-20 =    5     Tongue out

 

 

 

 

 

 

 

 


Powered by blog.co.yu

Free Counter
Free Counter